top of page

Współpraca

ze środowiskiem lokalnym

Środowisko lokalne wywiera duży wpływ na sposoby spędzania  czasu wolnego przez dzieci
i młodzież, głownie z racji funkcjonowania 
lub braku odpowiednich placówek i urządzeń umożliwiających rekreacje oraz twórcze

spędzanie czasu wolnego.

 

Współdziałanie placówki oświatowej ze społecznością lokalną ma na celu jej uspołecznienie,

rozumiane jako wpływ władz administracyjnych na rzecz podporządkowania jej oddziaływaniom samorządowych sił, co prowadzi do tworzenia własnego mikrosystemu dydaktyczno - wychowawczego odpowiadającego oczekiwaniom społecznym.

 

Nasze Przedszkole podejmuje współpracę ze środowiskiem lokalnym poprzez organizowanie spotkań, wyjść i wycieczek, a także poprzez czynne uczestniczenie w festynach i wydarzeniach organizowanych

na terenie miasta, jak np. Bieg Opolski, czy festyn rodzinny.

bottom of page