top of page

Szanowna Pani / Szanowny Panie

 

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe "Przed-szkółka" przetwarza Pani/Pana dane osobowe.

Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących w naszych zbiorach

jest Rozporządzenie PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani /Pana Dziecka są przetwarzane przede wszystkim

w celu prowadzenia dokumentacji związanej z usługami świadczonymi przez Administratora,

a także celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń, oraz ochrony przez roszczeniami.

 

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

 

Administratorem Danych jest:

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe "Przed-szkółka"

ul. Grunwaldzka 29, 45-054 Opole.

 

W Przedszkolu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – Pan Marcin Różański, z którym w każdej sprawie

dotyczącej danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@przedszkolka.pl

 

 

Zbieramy następujące dane osobowe:

 • imię, nazwisko

 • adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny

 • adres poczty elektronicznej lub inna formy komunikacji elektronicznej

 • nr telefonu

 • imiona i nazwiska wychowanków

 • daty urodzenia wychowanków

 • pesele wychowanków

 

Cel zbierania danych:

Zbieramy dane w następujących celu realizacja usług wychowania przedszkolnego.

 

Sposób wykorzystania danych:

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe "Przed-szkółka"

ul. Grunwaldzka 29, 45-054 Opole i nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane

przepisami prawa lub określone przez Państwa w stosownym oświadczeniu.

 

Okres przechowywania danych:

Na mocy przepisów prawa polskiego jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa dokumentów

przez okres maksymalnie 10 lat (maksymalny okres przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego),

o ile dłuższy okres przechowywania nie wynika z przepisów szczególnych. Po upływie tego okresu Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone. Prawa osoby, której dane dotyczą: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług i nie są udostępniane innym odbiorcom. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy,

w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

 

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Za Pana/ Pani dodatkową zgodą mogą być Pana/ Pani dane wykorzystywane do przesyłania informacji i ofert.

Okres przetwarzania może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

a także prawo do przenoszenia tych danych do innego Administratora Danych.

 

W każdym czasie może Pani/ Pan wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów

o ochronie danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza

Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Osoba, która uzna, że przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne,

może zażądać wglądu do tych informacji, ich sprostowania lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z nami

pod adresem: Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe "Przed-szkółka" ul. Grunwaldzka 29, 45-054 Opole.

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się

z Właścicielem Firmy , wysyłając wiadomość e-mail na adres iod@przedszkolka.pl lub list na adres pocztowy:

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe "Przed-szkółka" ul. Grunwaldzka 29, 45-054 Opole.

 

Skarga zostanie rozpatrzona i podjęta zostaną działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą,

która złożyła skargę. Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem,

może skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i złożyć skargę do tego organu.

bottom of page